Quyết định mới về điều kiện tuyển sinh liên thông khối ngành Y Dược năm 2017

0
1374
Quyết định mới của Thủ tướng về tuyển sinh liên thông khối ngành Y Dược.
Quyết định mới của Thủ tướng về tuyển sinh liên thông khối ngành Y Dược.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về tuyển sinh liên thông giữa trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học. 

Theo Quyết định này, đối với chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hàng năm theo từng ngành đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học tương ứng theo ngành đào tạo. Trường hợp đặc biệt cần đào tạo liên thông để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tuyển sinh liên thông khối ngành Y Dược giữa trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học được thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do Thủ trưởng cơ sở giáo dục Đại học quyết định theo quy định hiện hành về tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ Đại học, được dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ tuyển sinh vào Đại học hàng năm của cơ sở giáo dục Đại học.

Người học chương trình đào tạo liên thông trình độ Đại học hình thức chính quy được học các tín chỉ trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên chính quy và người học chương trình đào tạo liên thông trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học được học các nội dung trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên vừa làm vừa học tương ứng. Việc tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về đào tạo trình độ Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục Đại học có thẩm quyền ban hành quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông. Quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông phải nêu rõ tên ngành, trình độ và hình thức đào tạo liên thông, đối tượng và hình thức tuyển sinh.

Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn thi phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10; Các trường sẽ không được tổ chức đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đối với các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt, Dược; Cơ sở giáo dục Đại học phải bảo đảm thêm điều kiện có ít nhất một khóa sinh viên trình độ Đại học hình thức chính quy đã tốt nghiệp.

Quyết định cũng nêu rõ người đăng ký tuyển sinh liên thông khối ngành Y Dược phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng tốt nghiệp Y sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ Đại học các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt; người có bằng Trung cấp Dược hoặc Cao đẳng Dược đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ Đại học ngành Dược. 

Có thể thấy, khi Quyết định này được ban hành vừa có thể siết chặt đầu vào vừa tạo cơ sở để các trường tập trung nâng cao chất lượng đối với các ngành trong danh mục đào tạo, chấm dứt tình trạng tuyển sinh đào tạo liên thông ồ ạt tại nhiều cơ sở.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017, bãi bỏ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và các quy định liên quan khác của các bộ, ngành quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học. ./.

 Xem thêm :

Khai tử Trung cấp Y Dược nguyên nhân và giải pháp

Kỹ năng giải quyết vấn đề