6 cặp từ đồng nghĩa thường gặp trong tiếng Anh

0
153

1. Farther – Further

Farther và Further đều là tính từ cấp so sánh của từ Far (khoảng cách).

2. Sick – Ill

Sick và Ill đều được dịch là ốm.

3. High – Tall

High và Tall là tính từ chỉ chiều cao.

4. Each – Every

Cả Each và Every đều dịch là mỗi.

5. Less – Fewer

Less và Fewer dịch là ít.

6. Hurt – Injured

Hai tính từ này dùng khi nói về sự tổn thương.

Huyền Trang